enetfirusv

Garantiitingimused

 1. Garantii sisu ja kehtivusaeg
  1. Grader Sevice OÜ annab teostatud veoautode, maasturite,mullatöömasinate ja mehhanismide (edaspidi sõidukite ) ümberehitustöödele töövõtugarantii 12 (kaksteist) kalendrikuud alates sõidukite, detailide, lisaseadmete või tööde üleandmise päevast kliendile.
  2. Grader Sevice OÜ annab paigaldatud lisatarvikutele-ja seadmetele müügigarantii vastavalt lisatarviku või lisaseadme tootjapoolsetele juhistele ja garantiitingimustele, alates sõiduki, detailide, seadmete või tööde üleandmise päevast kliendile.
  3. Müügigarantiiga on hõlmatud Grader Sevice OÜ poolt kliendile müüdud sõidukite uued lisatarvikud-ja seadmed . Müügigarantii alla ei kuulu kliendi poolt paigaldamiseks toodud uued või kasutatud lisaseadmed.
  4. Töövõtugarantiiga on hõlmatud Grader Sevice OÜ poolt kliendile osutatud sõiduki ümberehituse ja sõidukite uute detailide paigaldamise teenused.
  5. Grader Sevice OÜ garanteerib sõidukite omanikele või kasutajatele, et juhul, kui seoses sõidukitele teostatud ümberehitustöödega, lisatarvikute,-ja seadmete, detailidega või nende paigaldamisega, ilmneb puudus, milline on tingitud paigalduse, valmistuse või materjali ebakvaliteetsuse tõttu, kõrvaldatakse antud puudus eelpool toodud garantiiaja jooksul Grader Sevice OÜ poolt tasuta vastavalt käesolevatele garantiitingimustele.
  6. Juhul, kui garantii kehtivuse ajal ilmnevad puudused, millised on hõlmatud müügigarantiiga või töövõtu garantiiga ning puudus likvideeritakse garantiikorras, siis tulenevalt Võlaõigusseadusest § 231 lg 4 p-st 2 ei pikenda see garantiiaega, vaid puuduste likvideerimise garantii kehtib sõidukite üldise garantiiaja lõpuni vastavalt käesolevatele tingimustele.
  7. Garantii katkeb, kui sõidukite kahjustuse tagajärjel kindlustusfirma on hüvitanud sõidukite hetkehinna.
  8. Garantii katkeb, kui ümberehitustöid muudetakse või remonditakse ( sealjuures demonteeritakse ajutiselt ) ilma garantiiandja ( Grader Sevice OÜ ) kirjaliku loata.
  9. Grader Sevice OÜ omab õigust erijuhtudel garantii kehtivusaega ühepoolselt pikendada.
 2. Garantiitingimused.
  Garantii kehtib, kui on täidetud järgnevad tingimused:

  1. Kliendil on esitatud või esitada täidetud ja allkirjastatud Grader Sevice OÜ või detaili tootja garantiitõend või ostudokument.
  2. Sõidukit ei ole jäetud hooletusse, kasutatud valesti, ei ole teostatud ümberehitusi ja remonti ( sealhulgas demontaaži ) selleks Grader Sevice OÜ poolt kirjalikku volitust mitteomavate juriidiliste või füüsiliste isikute poolt.
  3. Sõidukite lubatud masse ei ole ekspluatatsiooni käigus ületatud, samuti ei ole ületatud paigaldatud tõsteseadmete lubatud maksimaalset koormust.
  4. Sõidukit, lisaseadmeid ja ümberehitustöid on parandatud ja hooldatud Grader Sevice OÜ volitatud ettevõtte poolt.
  5. Seadmeid on kasutatud ja hooldatud vastavalt tootjapoolsetele kasutusjuhenditele ja Grader Sevice OÜ juhistele.
  6. Klient ei oma materjaalseid ega rahalisi võlgnevusi Grader Sevice OÜ ees.
 3. Garantii alla kuulub.
  Müügigarantii alla kuuluvad järgmised puudused:

  1. Uute detailide ja seadmete tootjapoolsed valmistusvead.
  2. .Puudused materjalis, millest paigaldatud detailid ja seadmed on valmistatud.
  3. Puudused, millised on tekkinud seoses paigaldatud detailide ja seadmete ebaõige ja mittenõuetekohase paigaldamisega garantii andja poolt.
 4. Garantii alla ei kuulu.
  1. Tavalised kuluartiklid ( kiilrihmad, lambipirnid, filtrid, õlid, vedelikud, elektrikaitsmed, reguleerimistööd, hooldustööd jne. ). Tavaliste kuluvmaterjalide nagu õli, vedelikud, filtrid jms. väljavahetamine kuulub normaalse ekspluatatsioonikulu hulka ning nende väljavahetamine ei kuulu garantii alla.
  2. Normaalsest kulumisest tingitud puudused.
  3. Grader Sevice OÜ poolt heakskiitmata osade paigaldamisest tingitud puudused.
  4. Puudused millised on tekkinud Grader Sevice OÜ poolt mittevolitatud juriidiliste või füüsiliste isikute poolt ümberehitustööde, remonditööde ( sealhulgas demontaaž ) või tarvikute varuosade paigaldamise tulemusena .
  5. Puudused, millised on tingitud kliendi poolt detailide või toodete monteerimisega või demonteerimisega.
  6. Juhuvigastustest, avariidest ja muudest mehaanilisest tegevusest tingitud puudused.
  7. Valmistusvead ja materjali kvaliteedist tingitud puudused ning nendest puudustest tingitud teised puudused, millistest on teavitatud klienti ja palutud kliendil ilmuda puuduste kõrvaldamiseks Grader Sevice OÜ teatud ajavahemiku jooksul, kuid klient ei ole ilmunud puuduste kõrvaldamiseks etteantud ajavahemiku jooksul ega ei ole teavitanud ilmumise võimatusest ja kokku leppinud Grader Sevice OÜ uut puuduste kõrvaldamise kohta ja aega.
  8. Mittesihipärasest kasutamisest tingitud puudused.
  9. Puudulikust hooldamisest ja kasutusjuhendi mittejärgimisest tingitud puudused.
  10. Puudused, millised on seotud detailide või toodetega, millised on juba enne kliendile müümist eelnevalt olnud kasutuses.
  11. Töövõtugarantii ei laiene teenustele, millised on seotud asjaoludega, et klient tellib tervikliku teenuse asemel osa teenusest.
  12. Juhul kui detaili tootja on ette näinud oma garantiitingimustes ka muid asjaolusid, mille puhul tootja müügigarantii ei kehti, siis laienevad viimatinimetatud asjaolud ka käesoleva garantii suhtes ( näiteks ei kehti müügigarantii, kui viga on tekkinud väliste elektriseadmete survepesuriga pesemise tagajärjel ).
  13. Garantii alla ei kuulu garantiijuhtumite korral kliendi reisikulude, sõidukulude, pukseerimiskulude, majutuskulude, sõidukite seismisest ja remondis viibimisest tekkivate kulude ja saamata jäänud tulude ning muude garantiijuhtumitest tekkinud kulude hüvitamine.
 5. Garantii kate.
  1. Juhul, kui ilmnevad puudused garantiiaja jooksul kas valmistamise või materjalide defektsuse tõttu, sooritatakse vastavad vajaminevad parandustööd Grader Sevice OÜ.
  2. Kui mõnel osal ilmneb defekt puuduste tõttu, kas tootmise või materjali madala kvaliteedi tõttu garantiiaja jooksul, siis osa kas parandatakse või vahetatakse välja ( valiku osas kuulub otsustusõigus täielikult Grader Sevice OÜ ) Grader Sevice OÜ.
  3. Erandkorras ( näiteks, kui sõiduk on puuduse tõttu liikumisvõimetu ja ei asu Tallinnas ) võib teostada puuduste kõrvaldamist Grader Sevice OÜ poolt volitatud ettevõttes, iga juhtum ikorral eelnevalt kokku leppides ja vastavale ettevõttele Grader Sevice OÜ poolt kirjaliku tellimuse esitamisel enne teostatavaid töid.
 6. Garantii edastamine.
  1. Kui sõidukite omandiõigus läheb üle uutele omanikele, kindlustamaks garantii kehtimist, tuleb saata Grader Sevice OÜ omandiõiguse ülemineku dokument või teatis.
 7. Tegutsemine puuduste ilmnemise korral.
  1. Klient peab teavitama võimalikust puudusest Grader Sevice OÜ alltoodud kontaktidel:
   Grader Sevice OÜ
   Hoiu 6
   Laagri
   76401 Harjumaa
   ESTONIA
   Tel. +372·6796774
   E-mail:grader@grader.ee
  2. Klient on puudustest teavitanud, kui Grader Sevice OÜ on esitatud kirjalik pretensioon, millele on lisatud järgmised andmed:
   1. Kirjalik selgitus asjaolude kohta, millal puudused avastati ja milles puudus seisneb ning millest võib puudus olla tingitud.
   2. Lisainfot anda võiva isiku nimi ja kontaktandmed.
   3. Vajaduse korral on Grader Sevice OÜ õigus nõuda kliendilt täiendavate andmete esitamist.
  3. Pretensioon peab olema tehtud mõistliku, kuid võimalikult kiire aja jooksul peale puuduse avastamist või ilmnemist või kui oleks pidanud puuduse avastama. Pretensiooni võib esitada maksimaalselt 10 ( kümne ) päeva jooksul alates puuduse ilmnemisest või avastamisest või kui oleks pidanud puuduse avastama.
  4. Klient peab puuduse korral alati tegutsema nii, et puudus ei tekitaks mingisuguseid lisakahjusid.
  5. Puuduse korral on kliendil õigus nõuda, et garantiiandja kõrvaldab puuduse mõistliku aja jooksul alates pretensiooni esitamisest Grader Sevice OÜ.
  6. Puuduse kõrvaldamine teostatakse Grader Sevice OÜ punktis 7.1. toodud aadressil või Grader Sevice OÜ poolt määratud kohas, kuhu klient on kohustatud oma sõiduki või mehhanismi toimetama oma kuludega 10 ( kümne ) päeva või kokku lepitud aja jooksul alates puuduse teavitamisest.
  7. Puuduste kõrvaldamine teostatakse vastavalt Grader Sevice OÜ poolt kinnitatud pretensiooni lahendamise protseduurile.
  8. Kui klient vaidlustab Grader Sevice OÜ poolt ümberehitatud sõidukite puuduste kõrvaldamise otsuse, võib kaasata erapooletu ekspertiisi. Kui erapooletu ekspert ei lükka ümber Grader Sevice OÜ poolt tehtud otsust, siis on klient kohustatud tasuma ekspertiisi kulud.
  9. Grader Sevice OÜ ei hüvita ilma eelneva kirjaliku kokkuleppeta teiste ettevõtete kaudu laekuvaid, väidetavate Grader Sevice OÜ garantiijuhtumite lahendamise eest esitatavaid arveid.